Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

31/3: ένα διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου

31-3-20
Δίνεται το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου ενός σώματος που κινείται ευθύγραμμα: 
Α. Ποια είδη κινήσεων εκτελεί το σώμα 
Β. Ποια είναι η ταχύτητα του σώματος  τις χρονικές στιγμές t$_{0}$=0 s,  t$_{2}$=10 s και t$_{3}$=20 s;
Γ. Να υπολογιστεί η επιτάχυνση τις χρονικές στιγμές t$_{1}$=4 s και t$_{2}$=10 s.
Δ. Ποιο είναι το συνολικό διάστημα που διάνυσε το σώμα από τη χρονική στιγμή t$_{0}$=0 μέχρι τη χρονική στιγμή t=15 s;

Απαντήσεις:
Α. από 0 έως 5 sec Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση, από 5 έως 15 sec Ευθύγραμμη Ομαλή και από 15 έως 20sec Ευθ. Ομαλά Επιβραδυνόμενη.
Β. από το διάγραμμα βλέπουμε ότι: $v_{0}$=10 m/s,$v_{2}$=20m/s και $v_{3}$=0
Γ. $a=\frac{Δv}{Δt}=\frac{v_{τελ}-v_{αρχ}}{t_{τελ}-t_{αρχ}}=\frac{20-10}{5-0}=2$m/s
Δ. Στα πρώτα 5 sec διανύει απόσταση $s_{1}=v_{0}t+\frac{1}{2}at^{2}=10 \cdot  5+\frac{1}{2}2\cdot5^{2}=75$m  και στα επόμενα 10sec $s_{2}=v \cdot t=20 \cdot 10=200$m. Συνoλικά διανύει 275m.
2oς τρόπος

Αρκεί να υπολογίσουμε το εμβαδόν του σχήματος (ΟΑΒΓΔ) 
Βλέπουμε ότι αποτελείται από ένα τραπέζιο (εμβαδόν τραπεζίου=$\frac{β+Β}{2}$ύψος) και ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου