Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

28-3: Μια σύνθετη κίνηση

28-3-20
Δίνεται το διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο για ένα αυτοκίνητο μάζας m=800kg που κινείται ευθύγραμμα: 

A. Να περιγράψετε (ποιοτικά) τα είδη των κινήσεων που εκτελεί το αυτοκίνητο.  
Β. Ποια είναι η ταχύτητα του αυτοκινήτου τις χρονικές στιγμές 4sec και 8sec; 
Γ. Να υπολογίσετε την μετατόπιση του αυτοκινήτου από την χρονική στιγμή 3sec έως t=9sec. 
Δ. Η μετατόπιση του αυτοκινήτου από t=0s έως t=3s θα μπορούσε να είναι:
                    (i) 9m      (ii) 4,5m    (iii) 3m 
Nα αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
Ε. Ποιο είναι το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο αυτοκίνητο τις χρονικές στιγμές 4sec και 8sec;
ΣΤ. Την χρονική στιγμή t=1,5sec η επιτάχυνση του αυτοκινήτου είναι ίση με την επιτάχυνση την χρονική στιγμή t=5,5sec. Nα υπολογιστεί το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο αυτοκίνητο.

Απάντηση
Α. Στα πρώτα 3 sec η η κίνηση είναι επιταχυνόμενη (όχι ομαλά - η επιτάχυνση δεν είναι σταθερή)
Β.  4m/s, 2m/s  
Γ. Το εμβαδόν κάτω από τη γραφική παράσταση από 0 έως 3sec δεν είναι δυνατόν να είναι ούτε το εμβαδόν ενός παραλληλογράμμου 3x3=9, ούτε το εμβαδόν ενός τριγώνου $\frac{1}{2}$3x3=4,5. Άρα σωστή απάντηση το (iii)
E. F$_{4}$=800N, F$_{8}$=1600N με αντίθετη φορά από την F$_{4}$.
ΣΤ. 800 N

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου